Ochrana osobných údajov.

Evidované údaje o zákazníkoch sú výhradne použité pre konkrétny obchodný prípad - nákup tovaru v tomto obchode. Evidované údaje nie sú žiadnym spôsobom poskytované tretej strane.
Používaním internetového obchodu súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

Zodpovednost za vady tovaru a záruka.

Kupujúci je povinný prezriet tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokial je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovat stav tovaru a v prípade poškodenia vystavit záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednost za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový tovar. 
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatnit bezprostredne po ich odhalení, tj. ihned po prvom použití tovaru (v ten istý den, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznat. Pred použitím je kupujúci povinný preštudovat zárucné podmienky.

Poskytnutá záruka je 24 mesiacov odo dna predaja výrobku koncovému užívatelovi a to za nasledujúcich podmienok:

- Záruka sa vztahuje na poruchy a závady vzniklé v priebehu zárucnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov. 
- Tovar bol používaný v súlade s návodom na obsluhu. 
- Záruka sa nevztahuje na kratšiu životnost tovaru nie je teda možné považovat za vadu